Breaking News

कोरोना : चार दिवसांपूर्वी ५० च्याखाली गेलेली बाधित संख्या पुन्हा ५५ हजाराकडे ३ हजार ५५८ नवे बाधित, २ हजार ३०२ बरे झाले तर ३४ जणांचा मृत्यू

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील कोरोना बाधितांची संख्या चारच दिवसांपूर्वी ५० हजाराहून खाली ४८ हजारापर्यंत घटली होती. मात्र आता त्यात पुन्हा वाढ झाली असून अॅक्टीव्ह रूग्णांची संख्या ५५ हजाराच्या जवळ पोहोचली आहे. आज ३ हजार ५५८ इतके नवे बाधित आढळून आल्याने अॅक्टीव्ह रूग्णांची संख्या ५४ हजार १४५ इतकी झाली आहे. तर एकूण बाधितांची संख्या १९ लाख ६९ हजार ११४ वर पोहोचली असून आतापर्यंत १ कोटी ३४ लाख १ हजार १७० तपासण्या पूर्ण झालेले आहेत.

आज २,३०२  रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण १८,६३,७०२ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९४.६५% एवढे झाले आहे. राज्यात आज ३४ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.५४% एवढा आहे. तर १४.६९ टक्के नमुने पॉझिटिव्हीचे प्रमाण आहे. सध्या राज्यात २,३४,८४५ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर २,४५३ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे –

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका ६५७ २९८८९२ १११८६
ठाणे ५४ ४०३०४ ९६१
ठाणे मनपा १३२ ५७६०० १२४३
नवी मुंबई मनपा ८१ ५५७६७ १०९८
कल्याण डोंबवली मनपा १३० ६२५०८ ९९२
उल्हासनगर मनपा १० ११५०९ ३४६
भिवंडी निजामपूर मनपा ६८०४ ३४६
मीरा भाईंदर मनपा २७ २७३७५ ६५२
पालघर १७ १६६३१ ३१९
१० वसईविरार मनपा १८ ३०७१९ ५९६
११ रायगड ३० ३७१५२ ९३१
१२ पनवेल मनपा ४४ ३०२११ ५७७
ठाणे मंडळ एकूण १२०८ ६७५४७२ १२ १९२४७
१३ नाशिक १०१ ३५७३३ ७५४
१४ नाशिक मनपा ११६ ७७३४८ १०२५
१५ मालेगाव मनपा ४६५७ १६३
१६ अहमदनगर ७५ ४४६७२ ६७३
१७ अहमदनगर मनपा २९ २५३४९ ३९०
१८ धुळे ८५५९ १८९
१९ धुळे मनपा ७२१४ १५५
२० जळगाव ३० ४३९८६ ११५२
२१ जळगाव मनपा २४ १२६४३ ३११
२२ नंदूरबार ४२ ८७०६ १७८
नाशिक मंडळ एकूण ४२६ २६८८६७ ४९९०
२३ पुणे १८४ ८९६०३ २०९९
२४ पुणे मनपा २७५ १९४०५९ ४४३९
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा १७६ ९४८७७ १२९०
२६ सोलापूर ६५ ४२१६५ ११९०
२७ सोलापूर मनपा ३४ १२३४१ ५९३
२८ सातारा ६० ५५२२७ १७८६
पुणे मंडळ एकूण ७९४ ४८८२७२ ११३९७
२९ कोल्हापूर १० ३४४७५ १२५३
३० कोल्हापूर मनपा ११ १४३८४ ४१०
३१ सांगली २२ ३२६३० ११५१
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा १७७९० ६१९
३३ सिंधुदुर्ग ११ ६१५२ १६४
३४ रत्नागिरी १७ ११२५६ ३८०
कोल्हापूर मंडळ एकूण ७४ ११६६८७ ३९७७
३५ औरंगाबाद १५३३० ३१६
३६ औरंगाबाद मनपा ३३२२१ ९०७
३७ जालना १५ १३००६ ३४९
३८ हिंगोली १६ ४२७१ ९६
३९ परभणी ४३८३ १५९
४० परभणी मनपा ३३२५ १२७
औरंगाबाद मंडळ एकूण ५८ ७३५३६ १९५४
४१ लातूर ३२ २०९२६ ४६५
४२ लातूर मनपा २३ २६७० २२१
४३ उस्मानाबाद २८ १७०९६ ५४४
४४ बीड ३९ १७४२५ ५३१
४५ नांदेड ८६५३ ३७४
४६ नांदेड मनपा १३०२९ २९३
लातूर मंडळ एकूण १३२ ७९७९९ २४२८
४७ अकोला ४२८० १३४
४८ अकोला मनपा ३१ ६७४८ २२१
४९ अमरावती ३५ ७५३३ १७०
५० अमरावती मनपा ३५ १३१४३ २१३
५१ यवतमाळ ६५ १४३६८ ४०४
५२ बुलढाणा ४७ १४०५१ २२७
५३ वाशिम १६ ६९४० १५२
अकोला मंडळ एकूण २३६ ६७०६३ १५२१
५४ नागपूर ८८ १४४४३ ६९७
५५ नागपूर मनपा ३७७ ११५२३२ २५६६
५६ वर्धा ५२ १००२७ २७१
५७ भंडारा ३८ १३०९६ २८०
५८ गोंदिया २१ १४०७६ १६९
५९ चंद्रपूर २६ १४७५३ २३५
६० चंद्रपूर मनपा १७ ८९६५ १६५
६१ गडचिरोली ११ ८६७६ ९२
नागपूर एकूण ६३० १९९२६८ ४४७५
इतर राज्ये /देश १५० ७२
एकूण ३५५८ १९६९११४ ३४ ५००६१

आज नोंद झालेल्या एकूण ३४  मृत्यूंपैकी २९  मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ४ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे ४ मृत्यू, नागपूर-२, पुणे-१ आणि ठाणे-१ असे आहेत.

राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे –

अ.क्र. जिल्हा बाधित रुग्ण बरे झालेले रुग्ण मृत्यू इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू ॲक्टिव्ह रुग्ण
मुंबई २९८८९२ २७९६४३ १११८६ ८७९ ७१८४
ठाणे २६१८६७ २४५५६१ ५६३८ ६१ १०६०७
पालघर ४७३५० ४५८५५ ९१५ १७ ५६३
रायगड ६७३६३ ६४८९९ १५०८ ९४९
रत्नागिरी ११२५६ १०५०५ ३८० ३६९
सिंधुदुर्ग ६१५२ ५६२१ १६४ ३६६
पुणे ३७८५३९ ३५५९४८ ७८२८ ३७ १४७२६
सातारा ५५२२७ ५२५८४ १७८६ १० ८४७
सांगली ५०४२० ४८२२२ १७७० ४२५
१० कोल्हापूर ४८८५९ ४७०७४ १६६३ ११९
११ सोलापूर ५४५०६ ५१६४५ १७८३ १६ १०६२
१२ नाशिक ११७७३८ ११३८७७ १९४२ १९१८
१३ अहमदनगर ७००२१ ६७४४४ १०६३ १५१३
१४ जळगाव ५६६२९ ५४५१७ १४६३ २० ६२९
१५ नंदूरबार ८७०६ ७८९९ १७८ ६२८
१६ धुळे १५७७३ १५२५९ ३४४ १६७
१७ औरंगाबाद ४८५५१ ४६४८४ १२२३ १५ ८२९
१८ जालना १३००६ १२४२१ ३४९ २३५
१९ बीड १७४२५ १६४६० ५३१ ४२७
२० लातूर २३५९६ २२५२१ ६८६ ३८५
२१ परभणी ७७०८ ७२६७ २८६ ११ १४४
२२ हिंगोली ४२७१ ४०३२ ९६   १४३
२३ नांदेड २१६८२ २०५८४ ६६७ ४२६
२४ उस्मानाबाद १७०९६ १६२४४ ५४४ ३०६
२५ अमरावती २०६७६ १९८६८ ३८३ ४२३
२६ अकोला ११०२८ १०२०३ ३५५ ४६५
२७ वाशिम ६९४० ६६४६ १५२ १४०
२८ बुलढाणा १४०५१ १३२६२ २२७ ५५६
२९ यवतमाळ १४३६८ १३४१४ ४०४ ५४६
३० नागपूर १२९६७५ १२१०८७ ३२६३ २१ ५३०४
३१ वर्धा १००२७ ९४७१ २७१ २७७
३२ भंडारा १३०९६ १२२९९ २८० ५१५
३३ गोंदिया १४०७६ १३६४१ १६९ २६०
३४ चंद्रपूर २३७१८ २२८०५ ४०० ५११
३५ गडचिरोली ८६७६ ८४४० ९२ १३८
इतर राज्ये/ देश १५० ७२ ७७
एकूण १९६९११४ १८६३७०२ ५००६१ ११७२ ५४१७९

 

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

मोबाईलमुळे खराब होते पुरुषांच्या शुक्राणूंची गुणवत्ता मोबाईलच्या अतिवापरामुळे होणारे दुष्परिणाम

मोबाईल फोनचा वापर आणि त्याचालोकांवर होणारा परिणाम यावर केलेल्या एका अभ्यासात काही आश्चर्यकारक गोष्टी समोर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *