Breaking News

कोरोना: दोन दिवसात बरे होणारे ३ टक्क्याने वाढले तर आतापर्यंत १८ हजार मृत्यू ९ हजार १८१ नवे बाधित रूग्ण, ६७११ बरे झाले, २९३ मृतकांची नोंद

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील कोरोनाग्रस्त रूग्णांच्या बरे होण्याच्या टक्केवारीत एकाने वाढ झाली तर मृत्यूदरात .१ टक्क्याने घट झाल्याचे दिसून येत आहे. ७ ऑगस्ट २०२० रोजी बरे होण्याचा दर ६६.७५ टक्के होता. तर ८ तारखेला ६७.२६ टक्के, ९ ऑगस्ट रोजी ६८.२५ टक्के तर १० ऑगस्ट २०२० रोजी ६८.३३ इतक्यावर स्थिर राहीला आहे. आजही ६,७११ इतके रूग्ण बरे होवून घरी गेल्याने घरी जाणाऱ्या रूग्णांची संख्या ३ लाख ५८ हजार ४२१ वर पोहोचली आहे. तर ९ हजार १८१ इतक्या नव्या बाधित रूग्णांचे निदान झाल्याने एकूण रूग्ण संख्या ५ लाख २४ हजार ५१३ तर अॅक्टीव्ह रूग्णांची संख्या १ लाख ४७ हजार ७३५ वर पोहोचली असून २९३ मृतकांची नोंद झाली असून आतापर्यंत १८ हजार ५० मृत्यू झाल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

सध्या राज्यातील मृत्यूदर ३.४४ % एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या २७,७३,५२० प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ५,२४,५१३ (१८.९१ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात १०,०१,२६८ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ३५,५२१ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. आज नोंद झालेल्या एकूण २९३ मृत्यूंपैकी २२१ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर ५७ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित १५ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे १५ मृत्यू ठाणे जिल्हा –९, रत्नागिरी -२, बीड -१, जालना – १, पुणे  आणि पालघर असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढील प्रमाणे-

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका ९२५ १२४३०७ ४६ ६८४५
ठाणे १७० १५५०५ ३९५
ठाणे मनपा १६० २२८८९ ८१८
नवी मुंबई मनपा २८४ २०५५७ ५०५
कल्याण डोंबवली मनपा २०९ २५४६८ ५३२
उल्हासनगर मनपा २७ ७३८९ १८४
भिवंडी निजामपूर मनपा १० ४०१४   २८२
मीरा भाईंदर मनपा १०९ १००८२ १० ३३३
पालघर १४९ ४८५१ ६८
१० वसई विरार मनपा १६६ १३८७२ ३६२
११ रायगड १६२ ११६८९ १८ ३१९
१२ पनवेल मनपा १५२ ८७६८ २१३
  ठाणे मंडळ एकूण २५२३ २६९३९१ ११५ १०८५६
१३ नाशिक ९३ ५०८० १४२
१४ नाशिक मनपा २०७ १४१६३ ३३८
१५ मालेगाव मनपा ४५ १६९९   ९३
१६ अहमदनगर ३८९ ५४३३ ७३
१७ अहमदनगर मनपा २५४ ४३२१ ३१
१८ धुळे २००९   ६४
१९ धुळे मनपा २२ २०८५ ६४
२० जळगाव ४१ १०८३५ ५०१
२१ जळगाव मनपा ३६२ ४००६ ११५
२२ नंदूरबार ९२८ ४६
  नाशिक मंडळ एकूण १४२७ ५०५५९ २० १४६७
२३ पुणे २८० १३८२२ १९ ४२३
२४ पुणे मनपा ७७९ ७१७१२ २४ १८२६
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा ६४० २९१६९   ५२२
२६ सोलापूर ३७० ६५२८ १८८
२७ सोलापूर मनपा ४७ ५६०१ ३९९
२८ सातारा ९१ ५७७० १७६
  पुणे मंडळ एकूण २२०७ १३२६०२ ५४ ३५३४
२९ कोल्हापूर ३३८ ७२२७ १२ १७१
३० कोल्हापूर मनपा २४१ २२३७   ५९
३१ सांगली ८१ १८३५ ६२
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा १०८ ३०४१ १२ ७८
३३ सिंधुदुर्ग १२ ५०१  
३४ रत्नागिरी १०९ २२२८ ८६
  कोल्हापूर मंडळ एकूण ८८९ १७०६९ ३६ ४६५
३५ औरंगाबाद १९२ ५११९ ८६
३६ औरंगाबाद मनपा २०१ ११५७२ ४६६
३७ जालना ८० २५४० ९५
३८ हिंगोली ३३ ८१९ १८
३९ परभणी २७ ५९६   २१
४० परभणी मनपा ५७ ५१६   १८
  औरंगाबाद मंडळ एकूण ५९० २११६२ १७ ७०४
४१ लातूर १६४ २४१६ ९०
४२ लातूर मनपा ७८ १४६४ ६२
४३ उस्मानाबाद १६० २४०९ ६५
४४ बीड १५७ १८२८ ३६
४५ नांदेड ५७ १८७९ ५४
४६ नांदेड मनपा ९१ १३५० ६०
  लातूर मंडळ एकूण ७०७ ११३४६ २१ ३६७
४७ अकोला १५ ११२१   ४६
४८ अकोला मनपा १५ १८९० ८४
४९ अमरावती २० ६२८ २८
५० अमरावती मनपा ७० २२७१ ५८
५१ यवतमाळ ६४ १५३० ४५
५२ बुलढाणा ७६ १९७६ ५३
५३ वाशिम १५ ९४५   १८
  अकोला मंडळ एकूण २७५ १०३६१ ३३२
५४ नागपूर ६५ २७५९ ४१
५५ नागपूर मनपा ३८३ ६२७४ २० २१०
५६ वर्धा २८२  
५७ भंडारा ३८१  
५८ गोंदिया ४९ ५९३  
५९ चंद्रपूर १६ ५६७
६० चंद्रपूर मनपा २० २०४  
६१ गडचिरोली ४२५  
  नागपूर एकूण ५४९ ११४८५ २२ २७०
  इतर राज्ये /देश १४ ५३८ ५५
  एकूण ९१८१ ५२४५१३ २९३ १८०५०

राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे-

अ.क्र. जिल्हा बाधित रुग्ण बरे झालेले रुग्ण मृत्यू इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू ऍक्टिव्ह रुग्ण
मुंबई १२४३०७ ९७९९३ ६८४५ २९७ १९१७२
ठाणे १०५९०४ ८१८८८ ३०४९ २०९६६
पालघर १८७२३ १२७८१ ४३०   ५५१२
रायगड २०४५७ १६०२८ ५३२ ३८९५
रत्नागिरी २२२८ १४३५ ८६   ७०७
सिंधुदुर्ग ५०१ ३४६   १४६
पुणे ११४७०३ ७१६५४ २७७१   ४०२७८
सातारा ५७७० ३५१८ १७६ २०७५
सांगली ४८७६ २०८७ १४०   २६४९
१० कोल्हापूर ९४६४ ३४०३ २३०   ५८३१
११ सोलापूर १२१२९ ६९६९ ५८७ ४५७२
१२ नाशिक २०९४२ १२८१४ ५७३   ७५५५
१३ अहमदनगर ९७५४ ५०९४ १०४   ४५५६
१४ जळगाव १४८४१ ९९४२ ६१६   ४२८३
१५ नंदूरबार ९२८ ५१६ ४६   ३६६
१६ धुळे ४०९४ २६८० १२८ १२८४
१७ औरंगाबाद १६६९१ १०७२४ ५५२   ५४१५
१८ जालना २५४० १६२३ ९५   ८२२
१९ बीड १८२८ ५८२ ३६   १२१०
२० लातूर ३८८० १६४५ १५२   २०८३
२१ परभणी १११२ ४६७ ३९   ६०६
२२ हिंगोली ८१९ ५४७ १८   २५४
२३ नांदेड ३२२९ १२४९ ११४   १८६६
२४ उस्मानाबाद २४०९ ९८४ ६५   १३६०
२५ अमरावती २८९९ १९४० ८६   ८७३
२६ अकोला ३०११ २४६५ १३० ४१५
२७ वाशिम ९४५ ५६७ १८   ३६०
२८ बुलढाणा १९७६ १११५ ५३   ८०८
२९ यवतमाळ १५३० १०२७ ४५   ४५८
३० नागपूर ९०३३ २८८४ २५१ ५८९७
३१ वर्धा २८२ १८६ ८६
३२ भंडारा ३८१ २४४   १३५
३३ गोंदिया ५९३ ३१४   २७५
३४ चंद्रपूर ७७१ ३९९   ३७०
३५ गडचिरोली ४२५ ३११   ११२
  इतर राज्ये/ देश ५३८ ५५   ४८३
  एकूण ५२४५१३ ३५८४२१ १८०५० ३०७ १४७७३५

Check Also

मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा इशारा तिसरी लाट येवू नये म्हणून काळजी घ्यावी लागणार

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी काही दिवसांपूर्वी राज्यात दहि हंडी उत्सवाला परवानगी संदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री उध्दव …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *