Breaking News

कोरोना: दुसऱ्या दिवशीही बाधितांपेक्षा घरी जाणारे जास्त मात्र मृतक संख्या ४०० पार बरे झाले १९ हजार २१२; नविन निदान १४ हजार ९७६ तर ४३० मृतकांची नोंद

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात आज सलग दुसऱ्यांदा नविन निदान झालेल्या रुग्णांची संख्या कमी नोंदविली गेली आहे. दिवसभरात १४ हजार ९७६ रुग्णांची नोंद झाली असून १९ हजार २१२ रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. राज्याच्या रुग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणात वाढ होत असून आज ७८.२६ टक्के नोंद झाली आहे. आतापर्यंत १० लाख ६९ हजार १५९ रुग्ण बरे झाले आहेत. सध्या २ लाख ६० हजार ३६३ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत,असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी  सांगितले.

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ६६ लाख ९८ हजार २४ नमुन्यांपैकी १३ लाख ६६ हजार १२९ नमुने पॉझिटिव्ह ( २०.४० टक्के) आले आहेत. राज्यात  २१ लाख  ३५ हजार ४९६ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. सध्या २९ हजार ९४७ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. राज्यात आज ४३० करोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.६५ टक्के एवढा आहे.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे–

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका १७१३ २०२६१४ ४९ ८८८३
ठाणे १८३ २९१८८ २१ ७४१
ठाणे मनपा ३२० ३७५७९ १११३
नवी मुंबई मनपा ३२७ ३९३३२ ८८३
कल्याण डोंबवली मनपा १८२ ४५५८६ ८६९
उल्हासनगर मनपा ५० ९२६९ ३१३
भिवंडी निजामपूर मनपा ३३ ५३६७ ३३७
मीरा भाईंदर मनपा १५० १८९७६ ५६७
पालघर १९१ १३३९८ ११ २५२
१० वसई विरार मनपा ८४ २३२५८ ५७७
११ रायगड २२४ ३०७०२ ३९ ७८६
१२ पनवेल मनपा १९१ २००९१ ३६१
  ठाणे मंडळ एकूण ३६४८ ४७५३६० १४९ १५६८२
१३ नाशिक ३१३ १८७३० ३९७
१४ नाशिक मनपा ९६१ ५२३५२ ७४०
१५ मालेगाव मनपा २७ ३६५१   १४१
१६ अहमदनगर ५३८ २६८८३ ३९४
१७ अहमदनगर मनपा १२३ १४५३६ २७८
१८ धुळे ३७ ६६५०   १७९
१९ धुळे मनपा १० ५६६३   १५०
२० जळगाव ४९३ ३७०१० ९७८
२१ जळगाव मनपा ६१ १०२९२   २६६
२२ नंदूरबार ५३ ५२८८ ११९
  नाशिक मंडळ एकूण २६१६ १८१०५५ ३५ ३६४२
२३ पुणे ७२६ ६०७३८ १७ १२१४
२४ पुणे मनपा १००५ १५४३४४ २५ ३५००
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा ६२८ ७४७२१ १०१९
२६ सोलापूर ४०० २६८५४ ६५९
२७ सोलापूर मनपा ६५ ८९२६   ४७९
२८ सातारा ५९९ ३६२१५ ९०८
  पुणे मंडळ एकूण ३४२३ ३६१७९८ ५४ ७७७९
२९ कोल्हापूर २८२ ३०४३३ ९८७
३० कोल्हापूर मनपा ३६ १२४९९   ३३३
३१ सांगली ४४२ २०१८९ १७ ६९०
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा १०७ १७४२६ ४६३
३३ सिंधुदुर्ग ८१ ३८४८ ८२
३४ रत्नागिरी ५५ ८३१९ २६५
  कोल्हापूर मंडळ एकूण १००३ ९२७१४ ४९ २८२०
३५ औरंगाबाद १२७ १२५६६ २२५
३६ औरंगाबाद मनपा २२१ २३१५७   ६५६
३७ जालना ७३ ७६३५   १८६
३८ हिंगोली ६४ ३०२१   ५७
३९ परभणी ६३ २८८५   ८८
४० परभणी मनपा १५ २४६६   ९९
  औरंगाबाद मंडळ एकूण ५६३ ५१७३० १३११
४१ लातूर १०६ १०४११ ३१०
४२ लातूर मनपा ११७ ६७६२ १६८
४३ उस्मानाबाद २३४ १२२६० ११ ३५१
४४ बीड १५६ १०१७६ २७३
४५ नांदेड ८६ ८६२३ २१५
४६ नांदेड मनपा १०७ ७११० १७७
  लातूर मंडळ एकूण ८०६ ५५३४२ ३६ १४९४
४७ अकोला ३९ ३३२८ ८४
४८ अकोला मनपा ४९ ३८२७ १३८
४९ अमरावती १३० ४६५२ ११६
५० अमरावती मनपा १६८ ८७१४ १५६
५१ यवतमाळ १९२ ८६३७ २३ २१६
५२ बुलढाणा २१६ ७६१४ ११३
५३ वाशिम ८२ ४१५० ८३
  अकोला मंडळ एकूण ८७६ ४०९२२ ३६ ९०६
५४ नागपूर २७३ १७९२५ ३०३
५५ नागपूर मनपा ७७२ ५८७२३ ४१ १७०९
५६ वर्धा ५९ ४१४९ ६९
५७ भंडारा १९६ ५५६८ ९९
५८ गोंदिया २४२ ७००४   ७०
५९ चंद्रपूर १५६ ५६६६ ६४
६० चंद्रपूर मनपा १७२ ४३६१ ७९
६१ गडचिरोली १५३ २२४८   १६
  नागपूर एकूण २०२३ १०५६४४ ६५ २४०९
  इतर राज्ये /देश १८ १५६४ १३८
  एकूण १४९७६ १३६६१२९ ४३० ३६१८१

आज नोंद झालेल्या एकूण ४३० मृत्यूंपैकी २३२ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १०८ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ९० मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे ९० मृत्यू  ठाणे -१५, पुणे -१३, यवतमाळ -१२, रायगड -१२, नागपूर -९, कोल्हापूर -६, वर्धा -४, पालघर -३, भंडारा -२, चंद्रपूर -२, जळगाव -२, अहमदनगर -१, अमरावती -१, औरंगाबाद -१, नांदेड -१, नंदूरबार -१, नाशिक -१, सांगली -१, सातारा -१  आणि मध्यप्रदेश -२ असे आहेत.

राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे–

अ.क्र. जिल्हा बाधित रुग्ण बरे झालेले रुग्ण मृत्यू इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू ऍक्टिव्ह रुग्ण
मुंबई २०२६१४ १६७२०२ ८८८३ ४०५ २६१२४
ठाणे १८५२९७ १५१३८५ ४८२३ २९०८८
पालघर ३६६५६ २९०६८ ८२९   ६७५९
रायगड ५०७९३ ४२३४३ ११४७ ७३०१
रत्नागिरी ८३१९ ५९३३ २६५   २१२१
सिंधुदुर्ग ३८४८ २४२६ ८२   १३४०
पुणे २८९८०३ २२७२५० ५७३३ ५६८१९
सातारा ३६२१५ २७०७१ ९०८ ८२३४
सांगली ३७६१५ २७६६३ ११५३   ८७९९
१० कोल्हापूर ४२९३२ ३३६०० १३२०   ८०१२
११ सोलापूर ३५७८० २७२७३ ११३८ ७३६८
१२ नाशिक ७४७३३ ५७९९० १२७८   १५४६५
१३ अहमदनगर ४१४१९ ३३१४१ ६७२   ७६०६
१४ जळगाव ४७३०२ ३९२९० १२४४   ६७६८
१५ नंदूरबार ५२८८ ४३३६ ११९   ८३३
१६ धुळे १२३१३ ११२१३ ३२९ ७६९
१७ औरंगाबाद ३५७२३ २५१४३ ८८१   ९६९९
१८ जालना ७६३५ ५३०१ १८६   २१४८
१९ बीड १०१७६ ६८७४ २७३   ३०२९
२० लातूर १७१७३ १२८१५ ४७८   ३८८०
२१ परभणी ५३५१ ३९४१ १८७   १२२३
२२ हिंगोली ३०२१ २३६५ ५७   ५९९
२३ नांदेड १५७३३ ८६८७ ३९२   ६६५४
२४ उस्मानाबाद १२२६० ८८२४ ३५१   ३०८५
२५ अमरावती १३३६६ १०५५६ २७२   २५३८
२६ अकोला ७१५५ ४६६० २२२ २२७२
२७ वाशिम ४१५० ३३५४ ८३ ७१२
२८ बुलढाणा ७६१४ ५१९६ ११३   २३०५
२९ यवतमाळ ८६३७ ६१२३ २१६   २२९८
३० नागपूर ७६६४८ ६०४०३ २०१२ १४२२४
३१ वर्धा ४१४९ २६०४ ६९ १४७५
३२ भंडारा ५५६८ ३७५८ ९९   १७११
३३ गोंदिया ७००४ ४३०५ ७०   २६२९
३४ चंद्रपूर १००२७ ५०७३ १४३   ४८११
३५ गडचिरोली २२४८ १५६५ १६   ६६७
  इतर राज्ये/ देश १५६४ ४२८ १३८   ९९८
  एकूण १३६६१२९ १०६९१५९ ३६१८१ ४२६ २६०३६३

Check Also

कोरोना : आठवडाभरात दुसऱ्यांदा आधीच्यापेक्षा सर्वाधिक बाधित ६३ हजार ७२९ नवे बाधित, ४५ हजार ३३५ बरे झाले तर ३९८ मृतकांची नोंद

मुंबई : प्रतिनिधी मागील दोन आठवड्यात तिसऱ्यांदा ६० हजार रूग्ण आढळून आल्यानंतर आज चार दिवसांच्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *